SAWYER feed the HURCO lathe TM8 2/2

The robot SAWYER feed the HURCO lathe TM8 with samples....

177.2MB Uploaded 19/07/17, 15:22